Biblioteca S. Matteo degli Armeni – Via Monteripido, 2 – Perugia

Google Maps